Skip to content

Политика за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за защита на личните данни

Ние („Асоциация на Собствениците на Електромобили в България”, “АСЕБ”, Асоциацията) сме силно ангажирани със защитата на личните данни. Тази Декларация за поверителност описва защо и как събираме и използваме лични данни и предоставя информация за правата на физическите лица. Настоящата политика за поверителност се прилага само за конкретния уебсайт платформа www.aseb.bg, както и свързаните с него канали на АСЕБ в социалните мрежи.

АСЕБ гарантира на своите Потребители/Членове на Асоциацията конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Сдружение “Асоциация на Собствениците на Електромобили в България” е администратор на лични данни и отговаря изцяло на принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Използвайки www.aseb.bg („Сайта(ът)“), Вие споделяте информация, която може да съдържа лични данни. Попълвайки заявката за членство, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Ние можем периодично да изменяме и актуализираме настоящата Декларация за поверителност. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашия Сайт и когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по друг подходящ начин (напр. по електронна поща).

Данни на администратора на лични данни

Наименование: Сдружение “Асоциация на Собствениците на Електромобили в България”
ЕИК: 206072122
Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бул. Димитър Моллов №5
Имейл: contact@aseb.bg       

Основание за събиране и обработване на лични данни

АСЕБ събира и обработва вашите лични данни във връзка с предоставяните от нас услуги, въз основа на следното:

 • Изрично полученото от Вас съгласие;
 • Изпълнение на задълженията на Сдружението;
 • Спазване на законовото задължение, което се прилага спрямо Сдружението;
 • За целите на легитимният интерес на Сдружението

Цели и принципи

АСЕБ събира и обработва вашите лични данни за следните цели:

 • регистрация на членове в сдружението;
 • събиране и проверка на членски внос на членовете;
 • провеждането на общи събрания, управлението и взимането на решения за дейности и управлението на АСЕБ;
 • регистрация на потребители и създаване на потребителски профили;
 • публикуването на съдържание на нашата уеб платформа;
 • регистрация в събития, организирани от АСЕБ;
 • статистически цели;
 • изпращане на съобщения във връзка с Вашият потребителски профил и неговото управление;
 • изпращане на съобщения относно промени в предоставяните от нас услуги;
 • предоставяне на индивидуална програма за отстъпки на членовете;

АСЕБ спазва следните принципи при обработка на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • отчетност.

При обработването и съхранението на личните данни, Сдружението може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Националната агенция по приходите, Министерството на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява АСЕБ?

АСЕБ обработва следните видове лични данни на основание на договорното отношение между Вас и АСЕБ, създадено с приемането на общите условия и регистрация в сайта:

 • Електронна поща – Вашата електронна поща е необходима за еднозначна идентификация на Вашия потребителски профил, както и за еднозначна комуникация с Вас. За Вашият профил е необходима валидна електронна поща и при нейното заличаване, ще се наложи да бъде заличен и Вашия профил.
 • Вашите имена – При регистрацията трябва да попълните имената си. Не можем да приемем вашето членство без имената ви, тъй като това е законово изискване за вписване на членовете в сдружението. При предоставяне на вашите имена, останалите членове на АСЕБ ще ви разпознават и ще могат да се свързват с вас.
 • ЕГН – предоставянето на единен граждански номер е законово изискване за вписване на членовете в сдружението и поддържането на регистъра на членовете според ЗЮЛНЦ.
 • Снимка – Включването на снимка във Вашия акаунт е изцяло по ваш избор. Тя е част от членския ви профил в Сайта и се вижда от останалите членове на АСЕБ.
 • Телефонен номер – При редактирането на Вашият потребителски профил, ще поискаме да въведете вашият телефонен номер. Той може да бъде използван в случай, че е необходима спешна връзка с Вас във връзка с предоставяните от нас услуги, както и за участие в програмата за търговски отстъпки и партньорства на АСЕБ.
 • Информация за вашият електромобил: Членството в Асоциацията на Собствениците на Електромобили в България се случва на базата на притежание или ползване на личен или служебен електрически автомобил, по тази причина събираме данните за Марка, модел, година на производство и регистрационен номер на вашият автомобил. Те ще бъдат използвани единствено за поддържане на регистъра на членовете на сдружението.
 • Допълнителна информация – всяка друга информация, която доброволно ни предоставите.
 • В допълнение: Личните данни са събрани от Сдружението от лицата, за които се отнасят. Сдружението не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Сдружението не обработва данни за лица под 14 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.

Срок на съхранение на личните ви данни

 • АСЕБ съхранява вашите лични данни докато сте членове на сдружението и съществува вашият профил в Сайта. След неговото прекратяване, Сдружението полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички ваши данни, без ненужно забвяне, спазвайки законовите изисквания за съхранение на регистрите на членовете и документацията на сдружението.
 • Сдружението съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари в сайта с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.
 • Сдружението съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация или членство..

Разкриване на Вашите лични данни

АСЕБ се задължава да не разкрива никакви лични данни на трети лица освен в един от следните случаи:

 • когато е получил изричното писмено съгласие от съответното лице;
 • лицето е заявило желание да участва в програмата за търговски отстъпки за членове на АСЕБ, като в този случай можем да предоставим данни на съответните ни търговски партньори за осъществяване на идентификация на членовете при предоставяна на отстъпката или специалните търговски условия.
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • когато сме задължени по закон да предоставим информацията;

Връзка с нас:

В случай че имате въпроси, свързани с Декларация за поверителност, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването на този уебсайт, можете да се обърнете към:  contact@aseb.bg